Ακολουθεί το ΦΕΚ, αναφορικά με την εφαρμογή ειδικού Voucher (Νόμος 4795/2021 – ΦΕΚ 62/Α/17-4-2021) για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που ακυρώθηκαν ή ματαιώθηκαν λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το σχετικό απόσπασμα.

Άρθρο 78

Παράταση της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων λόγω ακύρωσης ή αναβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4708/2020

Το πρώτο εδάφιο και οι περ. α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4708/2020 (Α’ 140), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4761/2020 (Α’ 248) αντικαθίστανται και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 16

Ρυθμίσεις για την ακύρωση και αναβολή εκδηλώσεων

1. Στις περιπτώσεις συμβάσεων, μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που διοργανώνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και λοιπά ζωντανά θεάματα και ακροάματα και πελατών, οι οποίοι, έναντι αντιτίμου (εισιτήριο), απέκτησαν δικαίωμα παρακολούθησης των εκδηλώσεων αυτών, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 25.2.2020 έως και 30.9.2021 και ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να ακυρωθούν ή να αναβληθούν, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 ισχύουν τα εξής:
α. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 ακύρωσης, ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό, που ο πελάτης έχει καταβάλει ως αντίτιμο εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει στον πελάτη, αντί της επιστροφής χρημάτων, ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος έως τις 31.12.2022 για την παρακολούθηση των εκδηλώσεων του πρώτου εδαφίου.
β. Εάν, για τις εκδηλώσεις που αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να αναβληθούν, ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό, που ο πελάτης έχει καταβάλει ως αντίτιμο του εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου και αντί της επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει στον πελάτη ισόποσο πιστωτικό σημείωμα, που θα ισχύει για την παρακολούθηση, κατ’ επιλογή του πελάτη, είτε της αναβληθείσας εκδήλωσης ή άλλης εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31.12.2022. Ο διοργανωτής υποχρεούται να ενημερώνει το κοινό για τη νέα ημερομηνία της αναβληθείσας εκδήλωσης έγκαιρα με ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπό του, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία τυχόν διαθέτει, καθώς και με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο δημόσιας πρόσκλησης.
γ. Εάν, η συνολική αξία της υπηρεσίας, που θα παρακολουθήσει τελικά ο πελάτης υπερβαίνει την αξία του πιστωτικού σημειώματος, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη στον διοργανωτή.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος, δεν έχει χρησιμοποιηθεί αυτό από τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται και ο διοργανωτής υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος έως τις 30.11.2022.

2.Αστική ευθύνη των διοργανωτών της παρ. 1 έναντι οιουδήποτε προσώπου, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, δεν προκύπτει, σε περίπτωση κατά την οποία, οι ως άνω διοργανωτές εφαρμόζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου. Ο ζημιωθείς φέρει το βάρος απόδειξης της ζημίας που υπέστη, της μη προσήκουσας εφαρμογής των όρων των ως άνω ειδικών πρωτοκόλλων και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ αυτών.».
Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο του άρθρου στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείο, κάντε κλικ εδώ.