Ακολουθεί το ανανεωμένο ΦΕΚ, αναφορικά με την εφαρμογή ειδικού Voucher (Νόμος 4876/2021 – ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021) για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που ακυρώθηκαν ή ματαιώθηκαν λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το σχετικό απόσπασμα.

Άρθρο 133

Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Τροποποιήσεις του ν. 4708/2020
2. Στο άρθρο 16 του ν. 4708/2020 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ως προς το πεδίο εφαρμογής της, ώστε να καλύπτει εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα έως και 31.12.2021 και ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να ακυρωθούν ή να αναβληθούν, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, β) η χρονική ισχύς του πιστωτικού σημειώματος της περ. α’ της παρ. 1 παρατείνεται έως τις 31.12.2022,γ) το πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 τροποποιείται ώστε στο πεδίο εφαρμογής της να εμπίπτουν αναβληθείσες εκδηλώσεις ή άλλες εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31.12.2022, δ) στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ της παρ. 1 παρατείνεται έως τις 31.1.2023 η υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού ίσου με την
αξία του πιστωτικού σημειώματος, ε) προστίθεται νέα παρ. 3 και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 16

Ρυθμίσεις για την ακύρωση και αναβολή εκδηλώσεων

1. Στις περιπτώσεις συμβάσεων, μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που διοργανώνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και λοιπά ζωντανά θεάματα και ακροάματα και πελατών, οι οποίοι, έναντι αντιτίμου (εισιτήριο), απέκτησαν δικαίωμα παρακολούθησης των εκδηλώσεων αυτών, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 25.2.2020 έως και 31.12.2021 και ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να ακυρωθούν ή να αναβληθούν, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 ισχύουν τα εξής:
α. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 ακύρωσης, ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό, που ο πελάτης έχει καταβάλει ως αντίτιμο εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει στον πελάτη, αντί της επιστροφής χρημάτων, ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος έως τις 31.12.2022 για την παρακολούθηση των εκδηλώσεων του πρώτου εδαφίου.
β. Εάν, για τις εκδηλώσεις που αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να αναβληθούν, ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό, που ο πελάτης έχει καταβάλει ως αντίτιμο του εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου και αντί της επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει στον πελάτη ισόποσο πιστωτικό σημείωμα, που θα ισχύει για την παρακολούθηση, κατ’ επιλογή του πελάτη, είτε της αναβληθείσας εκδήλωσης ή άλλης εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31.12.2022. Ο διοργανωτής υποχρεούται να ενημερώνει το κοινό για τη νέα ημερομηνία της αναβληθείσας εκδήλωσης έγκαιρα με ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπό του, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία τυχόν διαθέτει, καθώς και με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο δημόσιας πρόσκλησης.
γ. Εάν, η συνολική αξία της υπηρεσίας, που θα παρακολουθήσει τελικά ο πελάτης υπερβαίνει την αξία του πιστωτικού σημειώματος, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη στον διοργανωτή.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος, δεν έχει χρησιμοποιηθεί αυτό από τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται και ο διοργανωτής υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος έως τις 31.1.2023.

2.Αστική ευθύνη των διοργανωτών της παρ. 1 έναντι οιουδήποτε προσώπου, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, δεν προκύπτει, σε περίπτωση κατά την οποία, οι ως άνω διοργανωτές εφαρμόζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου. Ο ζημιωθείς φέρει το βάρος απόδειξης της ζημίας που υπέστη, της μη προσήκουσας εφαρμογής των όρων των ως άνω ειδικών πρωτοκόλλων και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ αυτών.».
3. Η παρ. 1 εφαρμόζεται αναλογικά και στις περιπτώσεις εκ του νόμου απαγόρευσης προσέλευσης του πελάτη στη θεατρική παράσταση, συναυλία ή στο ζωντανό θέαμα και ακρόαμα, λόγω μεταβολής των ισχυόντων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, μεταξύ της ημερομηνίας απόκτησης του εισιτηρίου και της ημερομηνίας διεξαγωγής της θεατρικής παράστασης, συναυλίας ή άλλου ζωντανού θεάματος και ακροάματος.».
Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο του άρθρου στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείο, κάντε κλικ εδώ.